L’enllumenat públic és el conjunt d’elements de propietat municipal instal·lats a la ciutat per mitjà dels quals s’il·luminen els carrers, places i altres espais públics exteriors.

Si agafem com a referència el llibre de Josep M. Bernils i Mach 100 anys d’electricitat a l’Alt Empordà (Hidroelèctrica de l’Empordà-Figueres, 1995), un dels principals motius que va impulsar la implantació de l’energia elèctrica a la ciutat de Figueres va ser la licitació de subhastes per a la realització de l’enllumenat públic, en competència directa amb les llanternes de gas.

La primera posada en marxa es va dur a terme l’11 de juliol de 1897, d’una forma més aviat experimental i amb uns resultats més aviat dubtosos. L’any 1903 s’inicia la implantació de l’enllumenat elèctric, que llavors ja competia en prestacions i economia amb el subministrament de gas.

La següent licitació de 1911 ja porta Figueres a tenir un total de 100 làmpades, ampliables a 125 en un període de 5 anys.

Progressivament, les demandes socials per a una major sensació de protecció ciutadana, així com el caràcter eminentment comercial de la població, fan que augmenti la demanda de la il·luminació nocturna en els espais públics.

Això ens porta fins avui, en què es disposa de prop de  8.000 punts de llum per a tota la població.

Evidentment, també la tecnologia de les fonts de llum ha evolucionat exponencialment des d’aquelles primeres èpoques “heroiques”, per la qual cosa és imprescindible regular les tipologies dels punts de llum a fi de millorar-ne l’eficiència energètica i els mètodes de manteniment.

Cal dir que el consum d’energia elèctrica de l’enllumenat públic representa una elevada despesa fixa per a les arques municipals, per la qual cosa és imprescindible vigilar el bon funcionament de les instal·lacions.

En aquest sentit, l’any 2010 l’Ajuntament de Figueres va aprovar el Pla Director per a l’Enllumenat Públic de Figueres, que marca les pautes d’implantació i modificació dels elements tècnics que conformen aquest servei.

Les instal·lacions d’enllumenat públic necessiten un control i manteniment de components (punts de llum, suports, línies, quadres de comandament, etc.) per garantir-ne la conservació i el bon funcionament.

Aquestes comprovacions del seu estat es realitzen mitjançant revisions nocturnes en dies laborals, de forma que es revisi tot el municipi, com a mínim, una vegada al mes.

Permeten identificar una sèrie d’incidències del que s’anomena “manteniment ocasional de les instal·lacions”, que consisteix en la substitució de làmpades avariades, reparació o substitució d’equips avariats, recerca, reparació i/o substitució de línies elèctriques i elements de protecció i comandament avariats. Comprèn, també, l’atenció urgent dels avisos d’avaria rebuts externament (ciutadans, policia local, etc.).

D’altra banda, a fi de millorar el rendiment de les instal·lacions i disminuir les incidències, es porta a terme un manteniment preventiu, que bàsicament consisteix en la reposició del grup de totes les làmpades que han acabat la seva vida útil estimada i, alhora, la neteja dels grups òptics.

Addicionalment també es fa la neteja anual dels fanals clàssics de la zona centre, el repàs cada dos anys de pintura dels elements que ho requereixin i la revisió anual dels calibratges i el funcionament de les proteccions tèrmiques i diferencials de tots els quadres de comandament.

Les ampliacions, millores i canvis en les instal·lacions d’enllumenat que es detecten com a necessitats del servei, es proposen i pressuposten a l’Ajuntament de Figueres.

En el cas d’obres i treballs de tercers, com desplaçaments de punts de llum i/o línia a causa d’obres de construcció, s’estudien i es pressuposten als promotors,  als quals se’ls repercuteix el cost.

Quant als desperfectes produïts per tercers a la xarxa d’enllumenat, el cost de les tasques de reparació repercuteix en els responsables.

També es controlarà l’aplicació de la normativa per a la connexió d’elements especials com marquesines, cartells o qualsevol altre que podés afectar al seu correcte funcionament i/o seguretat .

 

A fi de unificar criteris, normalitzar sistemes i materials i coordinar accions és imprescindible sistematitzar el control tècnic del servei, que consisteix a:

  • Mantenir tota la cartografia dels elements existents així com les bases de dades operatives i permanentment actualitzades.
  • Controlar  els requeriments necessaris per a la connexió de balissaments, cartells lluminosos, sensors  o similars a les instal·lacions del servei.
  • Elaborar informes de idoneïtat i previsió dels tots els projectes i modificacions urbanístiques que afectin el servei.

El servei d’atenció a l’usuari realitza tasques d’assessorament a tècnics, promotors i qualsevol persona pel que fa a la normativa, els materials, els traçats, l’execució dels treballs i qualsevol altra qüestió que afecti el servei.

Disposem d’una oficina oberta al públic segons les necessitats del servei, i d’un servei telefònic permanent d’avaries a través de la Guàrdia Urbana de Figueres -092-, la qual localitza el personal de guàrdia 24 hores al dia.

A fi de facilitar la realització de projectes, comprovar-ne la idoneïtat i valorar noves propostes de gestió de l’enllumenat públic de Figueres, hem elaborat un recull de la normativa i les normalitzacions vigents, les quals es posen a disposició dels interessats mitjançant correu electrònic i/o concertant una visita d’assessorament.

 

Canvi de làmpades amb grua cistella Centre de control telemàtic de l'enllumenat Analitzador de xarxes en de quadres de comandament i protecció Centre de control i protecció del Clos de Fires

Recollida de residus

Horaris

Taxes

Envia’ns la teva consulta

Nom*

A/e*

Assumpte

Indica els motius de la teva consulta

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats